مرکز علمی و کاربردی بیرجند1

دانشگاه کارآفرین

2021-12-21T10:13:19+03:30

کاردانی حرفه ای حسابداری-امور مالی

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و بنگاه های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیرانتفاعی آشنا شوند.

2021-12-21T09:49:20+03:30

کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده

مددکاری اجتماعی عبارت است مجموعه ای متشکل از تدابیر، مشاوره و فعالیت های حرفه ای است که قالب نهادها، سازمان ها و موسسات رفاهی، توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد ود اقشار جامعه زمینه بهزیستی و رشد و تعالی ایشان را فراهم آورد.

2021-07-17T08:14:49+04:30

مدد کاری اجتماعی

هدف از اجرای این دوره، آموزش نیروی انسانی متبحر و کاردانی است که توانائی کار در مراکز و شرایط مختلف را دارا بوده و دانش و مهارت خود را در زمینه توانمندسازی و توان افزائی افراد و گروه های نیازمند دریافت خدمات مددکاری به کار گیرد.

تحصیل  بیش از 600 دانشجو  در مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1)

با تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی، بهترین‌ها رو برای خودتان بسازید.