مدیریت جلسات اداری

اصول حسابداری 1

نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها

بینش مطهر

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

حسابداری اسناد خزانه اسلامی

مدیریت استرس در محیط کاری

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

دوره ارتباطات سازماني

با اعطاي گواهي نامه رسمي (قابل ترجمه)از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١٠٤ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني،انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

آدرس كانال ايتا دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://eitaa.com/dorebirjand1

آدرس كانال تلگرام دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://t.me/dorekootahmodat

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 دوره مردم سالاري اسلامي

با اعطاي گواهي نامه رسمي (قابل ترجمه)از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١٠٤ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني،انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

آدرس كانال ايتا دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://eitaa.com/dorebirjand1

آدرس كانال تلگرام دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://t.me/dorekootahmodat

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

قانون كار و تامين اجتماعي

با اعطاي گواهي نامه رسمي (قابل ترجمه)از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١٠٤ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني،انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

آدرس كانال ايتا دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://eitaa.com/dorebirjand1

آدرس كانال تلگرام دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://t.me/dorekootahmodat

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

منشور حقوق شهروندي

با اعطاي گواهي نامه رسمي(قابل ترجمه) از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني،انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

آدرس كانال ايتا دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://eitaa.com/dorebirjand1

آدرس كانال تلگرام دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://t.me/dorekootahmodat

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي

ثبت نام دوره چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي

با اعطاي گواهي نامه رسمي (قابل ترجمه)از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

شروع دوره: ١١ آذرماه

مدت دوره:٨ ساعت

مهلت ثبت نام: ٢٩ آبان لغايت ٨آذرماه ١٤٠٢

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١٠٤ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني،انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

آدرس كانال ايتا دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://eitaa.com/dorebirjand1

آدرس كانال تلگرام دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت: https://t.me/dorekootahmodat

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

💢دفتر آموزش هاي آزاد و كوتاه مدت💢

حسابداري اسناد خزانه اسلامي

دوره حسابداري اسناد خزانه اسلامي

با اعطاي گواهي نامه رسمي(قابل ترجمه) از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

  مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

دوره اصول و آداب تشريفات رسمي 

دوره اصول و آداب تشريفات رسمي 

با اعطاي گواهي نامه رسمي(قابل ترجمه) از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

  مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

دوره اصول حسابداری۱

دوره دوره اصول حسابداری۱

با اعطاي گواهي نامه رسمي(قابل ترجمه) از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

  مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي 

 

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

دوره هاي زبان انگليسي كودكان و نوجوانان ويژه ي نو آموزان

دوره هاي زبان انگليسي كودكان و نوجوانان ويژه ي نو آموزان با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي 

 

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

آموزش نرم افزار سپيدار

دوره آموزش نرم افزار سپيدار با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي 

شروع كارگاه:3 مرداد ماه 1402

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

ثبت نام دوره اصول حسابداری1 با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي 

مهلت ثبت نام: 20 خرداد ماه لغایت 14 تیرماه 1402

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

ثبت نام دوره حسابداري شركتي با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

مهلت ثبت نام: 22 خرداد ماه لغایت 15 تیرماه

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

آدرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١

https://t.me/dorekootahmodat

ثبت نام دوره حسابداري شركتي با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

مهلت ثبت نام:٢٠ اسفندماه لغايت ٢٤ اسفند ماه ١٤٠١

هزينه ي دوره: ٢٤٥،٠٠٠ تومان

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

آدرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١ https://t.me/dorekootahmodat

 دوره مجازي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري( آشنايي با نظام مديريت ارزيابي عملكرد)

ثبت نام دوره مجازي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري( آشنايي با نظام مديريت ارزيابي عملكرد)

شروع دوره: ١٤ بهمن ماه

مدت دوره: ٤ ساعت

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١ https://t.me/dorekootahmodat

دوره اصول حسابداری (1)

ثبت نام دوره اصول حسابداری يك ( براي سومين بار) با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه علمي كاربردي

شرايط مهارت جويان:حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

شروع ثبت نام: ١٨ بهمن ماه ١٤٠١

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 آدرس كانال دوره ها: https://t.me/dorekootahmodat

دوره مجازي حقوق اداري

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره تفسير نقاشي كودكان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره مواد مخدر و پيامد هاي آن

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره امور رفاهی کارکنان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره مدیریت خدمات کشوری

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره  اصول حسابداری یک

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره ارزشیابی عملکرد كاركنان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1