سیده نفیسهخراشادیزاده
آموزش های کوتاه مدت
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
تلفن تماس: 32238684
داخلی 104
ایمیل:khorashadizadeh@birjand1-uast.ac.ir