در صورت تایید واحد مالی و واحد اداری امکان دانلود گواهی مقدور است