تایید عنوان پروژه توسط مدیر محترم گروه

نمایش 1 - 6 از 6

 وضعیت تایید شده نام و نام خانوادگی کد ملی مقطع متقاضی رشته متقاضی رشته متقاضی2 عنوان دقیق پروژه نام استاد راهنما
 • تایید شده
 • رد شده
حمید جعفری پور5639926910کاردانیحسابداریبرسی سیستم حسابداری مجتمع کشت و صنعت هزار دستاناستاد جلیلی
 • تایید شده
 • رد شده
محمد امیر خاوری3611072141کاردانیحسابداریپیدایش بانکداریخانم آبگرمی
 • تایید شده
 • رد شده
رضا موذنی0653201346کاردانیحسابداریحقوق و دستمزد شرکت تراز پژوهان جامعجلیلی
 • تایید شده
 • رد شده
مهدی سبزواری0651773091کاردانیحسابداریبررسی و تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورسپور قنبری
 • تایید شده
 • رد شده
عفت زرگری0651834384کاردانیحسابداریبررسی سیستم حسابداری بیمارستان رازیخانم پور قنبری
 • تایید شده
مجتبی غلامیکارشناسیحسابداریحسابداریرابطه بین چسبندگی هزینه و محافظه کار ی حسابداری بر اساس مدل خان و واتآقای فولادی
 وضعیت تایید شده نام و نام خانوادگی کد ملی مقطع متقاضی رشته متقاضی رشته متقاضی2 عنوان دقیق پروژه نام استاد راهنما