به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی، در نشست مجازی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دکتر محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش و سایر اعضای هیئت‌ رئیسه، روسای واحدهای استانی و روسای مراکز آموزش علمی‌ کاربردی منتخب 1400، از مراکز برتر در ارزیابی و سطح بندی سال جاری تقدیر شد.
باتوجه ارزیابی اخیر که برای چهارمین سال متوالی انجام شده است، 487 مرکز مشمول، براساس زمان آغاز  فعالیت و تعداد دانشجو شناسایی و ارزیابی شدند. از این تعداد بیش از 95 درصد مراکز در فرآیند ارزیابی مشارکت فعال داشته و نسبت به تکمیل فرم های خوداظهاری اقدام کردند.
در فرآیند این ارزیابی مراکز براساس مدلی مشتمل بر 8 عامل، 58 ملاک و 190 نشانگر ارزیابی و با احتساب امتیازات کسب شده، تعیین سطح و در یکی از سطوح چهارگانه قرار گرفتند. سپس باتوجه به سیر تحولی عملکرد سال جاری در قیاس با ارزیابی گذشته بسته به میزان تغییر نمره در یکی از حالت های پیشرفت، مانا و پسرفت قرار گرفتند و متناسب با عملکرد از تدابیر نظارتی در قالب بسته های تشویقی، حمایتی، ترغیبی، هدایتی، تذکری، هشداری، ارشادی، اخطاری و بازدارنده برخوردار شدند که نتایج تفضیلی در سامانه سطح‌بندی به نشانی crs.uast.ac.ir با دسترسی اختصاصی در اختیار روسای واحدهای استانی و مراکز قرار گرفته است.
شایان ذکر است مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند یک جزء مراکز شایسته تقدیر قرار گرفت که توسط دکتر ابوالفضل فورگی نژاد رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لوح سپاس ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور را به دکتر محمد محمدی رئیس مرکز اهداء کرد.

تحصیل  بیش از 600 دانشجو  در مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1)

با تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی، بهترین‌ها رو برای خودتان بسازید.