زهرا مالکی نژادمدیر آموزش و پژوهش
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن تماس: 32238684
داخلی 103
ایمیل: malekinezhad@birjand1-uast.ac.ir
رقیه یعقوبیمدیر گروه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد
تلفن تماس: 32238684
داخلی 105
ایمیل: yaghobi@birjand1-uast.ac.ir