این رشته جدید که از نیمه دوم قرن بیستم پا به عرصه گذاشته است آموزش و یادگیری را با رویکردی متحول و پویا مورد تحلیل، نقد و بهسازی قرار می دهد. دانشجویان این رشته در طی دوره تحصیلی آگاهی ها و مهارت های نوینی را در راستای توانمندسازی خود و یادگیرندگان در زمینه های تکنولوژی و طراحی آموزشی و سایر شیوه های نوین آموزشی کسب می کنند تابه کارشناسانی ماهر و خلاق تبدیل شوند.

تربیت کارشناسان ماهر و توانمند در زمینه تکنولوژی ها و شیوه های نوین آموزشی ـ تدوین آموزش و یادگیری متناسب با پاسخگویی به شرایط متحول و پویای آینده تعلیم و تربیت از هدف های اساسی این رشته می باشد.

از آنجا که آموزش و یادگیری یکی از پیچیده ترین فرایندهای انسانی است لذا برنامه ریزی، آماده سازی و پرورش کارشناسان ماهر و خلاق در زمینه آموزش و پرورش و امر یادگیری حائز اهمیت شایانی است.

نیازهای جامعه:

بهبود بخشی کیفیت آموزشی یک نیاز تخصصی جهانی است که کشور ما نیز متناسب با سایر پیشرفت های علمی به کارشناسان این رشته در تمامی ابعاد تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش تا دانشگاه نیاز مبرم دارد.

توانمندی های بعد از دانش آموختگی:

1. آشنایی با اصول و مبانی نظری فناوری آموزشی

2. آشنایی با طراحی آموزشی و کاربرد آن در آموزش، تدریس و یادگیری

3. درک اهمیت و لزوم توجه به رویکردهای متفاوت آموزش و یادگیری

4. برنامه ریزی امور مرکز سمعی و بصری

5. شناسایی، ارزیابی، انتخاب و فراهم آوری مواد، رسانه ها و تجهیزات و مراقبت از آنها

6. همفکری و همکاری در برنامه ریزی امور مراکز فراگیری

7. توانایی تهیه و تدوین طرح درس های کلی و مرحله ای

8. آشنایی با روش ها و فنون تدریس و یادگیری

9. سنجش و ارزیابی تدریس و یادگیری

10. آشنایی با اصول و فنون طراحی و تولید پیامها و مواد آموزشی

11. توانایی طراحی، تولید و ساخت مواد و رسانه های آموزشی دستی

12. توانایی کاربرد مواد و رسانه های مختلف در امر آموزش، تدریس و یادگیری

13. انجام بررسی ها و کاوش های اینترنتی و بهره برداری از بانک های اطلاعاتی محلی و …

14. درک، تحلیل و نقد مسایل آموزشی و کمک در ارائه راه حل های پیشنهادی

15. تدوین و تنظیم انواع گزارش ها و پروژه های شخصی

16. ارزیابی موقعیت های آموزشی و یادگیری

به طور اعم کلیه نهادهایی که دست اندر کار آموزش و یادگیری هستند.

تحصیل  بیش از 600 دانشجو  در مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1)

با تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی، بهترین‌ها رو برای خودتان بسازید.