تعریف و هدف:

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد دینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان موردنظر و یا مقامات مالیاتی بتواند از این اطلاعات استفاده کنند.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد، که هدف از تدوین این رشته و گرایشها، آموزش و پرورش افرادی است که بتواند در موسسات بازرگانی، خدماتی، تولیدی و غیرانتفاعی این مهم را به سرانجام برسانند.

حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روش های حسابداری برای جوابگوی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط

طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستمهای حسابداری

حسابرسی و ممیزی حساب و انجام حسابرسی در کلیه واحدها

حسابرسی موسسات و سازمان های دولتی و غیرانتفاعی

کارشناس حسابداری
حسابرس مستقل
حسابرس داخلی
حسابرس طبق مقررات محاسبات عمومی
حسابرس شرکتها

تحصیل  بیش از 600 دانشجو  در مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1)

با تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی، بهترین‌ها رو برای خودتان بسازید.