مددکاری اجتماعی عبارت است مجموعه ای متشکل از تدابیر، مشاوره و فعالیت های حرفه ای است که قالب نهادها، سازمان ها و موسسات رفاهی، توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد ود اقشار جامعه زمینه بهزیستی و رشد و تعالی ایشان را فراهم آورد.

اهداف:

تعمیق مهارت های حرفه ای و آگاهی از مسایل اجتماعی و تحقیق و پژوهش در زمینه آنها
تربیت افراد متعهد و مسؤل که بتواند منطبق با اصول و فنون علمی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشند.
تلفیق علم و عمل در روشهای نوین حرفه ای مددکاری اجتماعی و انطباق آن با اصول، ارزشها و فلسفه مددکاری در بینش مکتب متعالی اسلام و منطبق بر مسایل انسانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی
بهبود شناخت و درک عمومی مددکاران اجتماعی

مددکاری اجتماعی زمانی ضرورت بیشتری می یابد که بین افراد و محیط آنها برخوردی به وجود آید که رفع آن مستلزم تغییرات هدفمند باشد. تعدد و تنوع نیازهای بشری در جوامع بشری در جوامع انسانی کنونی از یک سو و انجام خدمات تخصصی و حرفه ای مبتنی بر مهارت و دانش توسط مددکاران اجتماعی از سوی دیگر ایجاب می نماید که دانش و آگاهی دانشجویان رشته مددکاری در زمینه های مختلف افزایش یابد.

مددکاران اجتماعی در مجتمع های خدمات بهزیستی (دولتی،غیردولتی) مراکز نگهداری کودکان، افراد بی سرپرست، سالمندان و سایر گروه های در معرض خطر و آسیب پذیر، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه و خیریه غیر دولتی و دولتی، کانون های اصلاح و تربیت فرزندان، واحدهای بهداشتی، درمانی و بیمارستانها، نیروهای انتظامی و مراکز وابسته به آنها، مراکز مشاوره و ترک اعتیاد، بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی، دادگاه خانواده و ….