تشکیل دفتر آموزش‌های کوتاه مدت

بنا به پیشنهاد معاونت آموزشی و با موافقت هیأت امنای دانشگاه، دفتر آموزش‌های کوتاه مدت به عنوان یک واحد سازمانی جدید از تیرماه ۱۳۹۹  تشکیل گردید.

دوره ارزشیابی عملکرد كاركنان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1