ثبت نام دوره حسابداري شركتي با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

مهلت ثبت نام:٢٠ اسفندماه لغايت ٢٤ اسفند ماه ١٤٠١

هزينه ي دوره: ٢٤٥،٠٠٠ تومان

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

آدرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١ https://t.me/dorekootahmodat

 دوره مجازي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري( آشنايي با نظام مديريت ارزيابي عملكرد)

ثبت نام دوره مجازي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري( آشنايي با نظام مديريت ارزيابي عملكرد)

شروع دوره: ١٤ بهمن ماه

مدت دوره: ٤ ساعت

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

ادرس كانال دوره هاي كوتاه مدت مركز آموزش عالي علمي كاربردي بيرجند١ https://t.me/dorekootahmodat

دوره اصول حسابداری (1)

ثبت نام دوره اصول حسابداری يك ( براي سومين بار) با اعطاي گواهي نامه رسمي از سوي دانشگاه علمي كاربردي

شرايط مهارت جويان:حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

شروع ثبت نام: ١٨ بهمن ماه ١٤٠١

مكان برگزاري: بيرجند، خيابان طالقاني انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١

تلفن پذيرش و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤داخلي ١١٢ ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

آیدی تلگرام : @foghebarname_birjand1

 آدرس كانال دوره ها: https://t.me/dorekootahmodat

دوره مجازي حقوق اداري

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره تفسير نقاشي كودكان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره مواد مخدر و پيامد هاي آن

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره امور رفاهی کارکنان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره مدیریت خدمات کشوری

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره  اصول حسابداری یک

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

دوره ارزشیابی عملکرد كاركنان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1