دوره ارزشیابی عملکرد كاركنان

مجری دوره: مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

29 و 30 شهریور 1401