آزمون پایان ترم دروس فوق به صورت سراسری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می گردد که 14 نمره پایانی شامل 28 سوال تستی بدون نمره منفی و 6 نمره کلاسی است.

✨6 نمره کلاسی توسط مدرس در سامانه هم آوا براساس فعالیت های کلاسی ثبت می گردد و 14 نمره پایانی پس از شرکت در آزمون ثبت می گردد.

🎯در صورت عدم شرکت در آزمون پایانی نمره کلاسی نیز از سامانه حذف می گردد.
📍آزمون های پایانی براساس منابع درسی اعلام شده دانشگاه جامع که در نامه عنوان شده است طرح می گردد.