❗️❗️قابل توجه دانشجویانی که در ترم مهر 1400 – درس کارورزی۱ یا کارورزی۲ را اخذ نموده اند:

🛎توضیحات در مورد کارورزی1 یا کارورزی2

✅شرح بخش اول؛ گزارش کارورزی
این بخش شامل تکمیل فرم های کارورزی میباشد و شامل موارد زیر است؛
🔗1- معرفی نامه :
معرفی نامه، نامه ای است که از سوی مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1 برای محل کارورزی دانشجو صادر میشود و دانشجو پس از اخذ معرفی نامه ی تایید شده از مرکز آموزش به منظور تایید به محل کارورزی تحویل و پس از تایید محل کارورزی، مجاز به حضور در محل کارورزی و انجام کارورزی به مدت 240 ساعت میباشد .
⚠️توجه: محل کارورزی باید یک شرکت/ سازمان/ اداره/ موسسه و یا … مرتبط با رشته دانشجو و دارای مجوز رسمی فعالیت از ادارات، سازمان های مجاز و دارای مهر معتبر و سربرگ باشد .
🔗2- تکمیل فرم گزارش هفتگی :
تکمیل گزارش هفتگی بصورت روزانه و مشروح کارهای انجام شده (گزارش کار باید مرتبط، واضح و بامشورت مربی با خط خوانا و با ذکر تاریخ باشد. از تکرار متن، ایزن و … خودداری نمایید . کارورز (دانشجو) باید به تعداد هفته هایی که در محیط کارآموزی (جمع 240 ساعت) از برگه گزارش هفتگی کپی تهیه نموده و تکمیل نماید .
پایان این صفحات باید مهر و امضا محیط کارورزی، امضا مربی، امضا دانشجو را داشته باشد .
🔗3- گزارش ماهانه :
گزارش ماهانه باید شرح مختصری از شروع ماه تا پایان ماه از کارهای دانشجو باشد. برای هر ماه مانند فروردین( از زمان شروع کارورزی تا پایان ماه فروردین) اردیبهشت ( از ابتدا تا انتهای ماه و … باشد. این فرم باید خلاصه ای از فعالیت ها، آموخته های دانشجویان، از شروع تا پایان آن ماه بصورت مختصر باشد. این فرم نیز باید به تعداد ماه های کارورزی دانشجویان باشد. این فرم ها نیز نباید بصورت تکراری تکمیل گردد.
پایان این صفحات باید مهر و امضا محیط کارورزی، امضا مربی، امضا دانشجو را داشته باشد .
🔗4- برگه ارزيابی مربی
این برگه توسط مربی محیط کارورزی(شخصی که مسئول آموزش در محیط کارورزی دانشجو در محیط کارورزی میباشد ( تکمیل و دانشجو مورد ارزیابی قرار میگیرد . در انتهای این برگه باید مهر و امضاء محیط کارورزی راداشته باشد .
پایان این صفحات باید مهر و امضا محیط کارورزی، امضا مربی، امضا دانشجو را داشته باشد .
🔗5- برگه ارزيابی مدرس
بخش بالایی این برگ، صرفا توسط دانشجو تکمیل و ارزیابی توسط مدرس صورت میگیرد. تحت هیچ عنوان،دانشجو و یا مربی نباید نسبت به نمره دادن به دانشجو اقدام نماید.

🔖روش ارزيابی و نمره دهی مدرس شامل :
💥الف؛ انجام صحیح کارورزی و امور محوله
💥ب؛ تکمیل صحیح اوراق بخش اول شامل فرم معرفی، فرم ساعات، فرم گزارش هفتگی، گزارش ماهانه خواهد بود .
💥ج؛ ارزیابی مربی در نمره مدرس موثر است .

📌نحوه ارائه کارورزی به مدرس(آنچه که تحویل مرکز می دهید)
🔘الف: فرم های گزارش هفتگی و ماهانه کارورزی: تمامی فرم های گزارش هفتگی و ماهانه را با خطی خوش تکمیل نمائید،مهر و امضاء مربی در محل کار انجام شود و تحویل مرکز نمایید .
.
🔘ج:نامه 240 ساعت در سربرگ شرکت یا سازمان با اعلام زمان شروع و تاریخ اتمام دوره کارورزی و ذکر 240 ساعت و با مهر و امضاء شرکت