نحوه برخورداری از تخفیف شهریه

فعالیت های منجر به تخفیف شهریه مرکز آموزش علمی وکاربردی بیرجند 1

شرح جدول

ردیف 1 و 2: حضور فعال دانشجو در کانو نهای فرهنگی و برگزاری برنامههای مرتبط با فعالیت هر کانون تا سقف 50 درصد تخفیف شهریه ثابت را برای دانشجو به همراه خواهد داشت. همچنین درصورت کسب مقام توسط کانون مربوطه در جشنواره رویش، دانشجو از تخفیفی به غیر از تخفیف ذکر شده بهرهمند خواهد شد .

ردیف 3 و 4: حضور فعال دانشجو در انجمن علمی هریک از رشتههای مرکز تا سقف 50 درصد تخفیف شهریه ثابت را برای دانشجو به همراه خواهد داشت. همچنین درصورت کسب مقام توسط انجمن علمی یا شخص دانشجو در جشنواره حرکت، تخفیف ویژه به دانشجو تعلق خواهد گرفت.

ردیف 5: ثبت اختراع توسط دانشجو در هر زمینه ای با تخفیف شهریه ثابت تا سقف 50 درصد همراه خواهد بود .

ردیف 6: در صورت چاپ کتاب، دانشجو می تواند تا سقف 100 درصدی از تخفیف شهریه ثابت برخوردار شود. همچنین درصورتی که کتاب وی در جشنواره ای ثبت گردد، تخفیف شهریه شامل حال دانشجو خواهد شد.

ردیف 7 و 8 : در صورتی که دانشجو رتبه اول را در بین دانشجویان رشته تحصیلی خود کسب نماید در گروه آموزشی صنعت با شرایط حداقل 16 واحد درسی و کسب معدل 18 به بالا و در گرو ههای مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر با شرایط حداقل 18 واحد درسی و کسب معدل 19 به بالا می تواند تا سقف 50 درصد از تخفیف شهریه ثابت بهرهمند گردد .

ردیف 9: در صورت چاپ مقاله و تائید در درگاه پژوهشی دانشگاه به ترتیب قرار گرفتن اسم نویسنده به نویسنده اول 80 درصد، نویسنده دوم 70 درصد و نویسنده سوم 60 درصد نخفیف شهریه ثابت تعلق خواهد گرفت.

ردیف 10 : در صورت چاپ مقاله و تائید در درگاه پژوهشی دانشگاه به ترتیب قرار گرفتن اسم نویسنده به نویسنده اول 60 درصد، نویسنده دوم 50 درصد و نویسنده سوم 40 درصد نخفیف شهریه ثابت تعلق خواهد گرفت.

ردیف 11 و 12 : در صورت چاپ مقاله و تائید در درگاه پژوهشی دانشگاه به ترتیب قرار گرفتن اسم نویسنده به نویسنده اول مقاله چاپی 50 درصد، نویسنده دوم مقاله چاپی 40 درصد و نویسنده سوم مقاله چاپی 30 درصد نخفیف شهریه ثابت تعلق خواهد گرفت.

همچنین به نویسنده اول مقاله به صورت پوستر 30 درصد، نویسنده دوم 20 درصد و نویسنده سوم 10 درصد تخفیف شهریه ثابت تعلق خواهد گرفت.