ملاقات عمومي با رئيس مركز

شنبه و چهارشنبه ساعت 12-10

جهت هماهنگي با شماره 32238684 تماس حاصل نماييد.