ملیحه هیهاتمسئول امور مالی
لیسانس حسابداری
تلفن تماس: 32238684
داخلی 106
ایمیل:
الهام طالبیمسئول امور اداری
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
تلفن تماس: 32238684
داخلی 104
ایمیل:
سیده نفیسه خراشادیزادهکارشناس اداری مالی
کارشناسی ارشد کامپیوتر
تلفن تماس: 32238684
داخلی 112
ایمیل:
ابوالفضل عباسیکارشناس امور دفتری
کارشناسی فناوری اطلاعات
تلفن تماس: 32238684
داخلی 113
ایمیل:
محمد حسن رضاییکارشناس دانشجویی و فرهنگی
کارشناسی حقوق
تلفن تماس: 32238684
داخلی
ایمیل: