ملیحه هیهاتمسئول امور مالی
کارشناسي حسابداری
تلفن تماس: 32238684
داخلی 106
ایمیل:heyhat@birjand1-uast.ac.ir
محمد حسن رضاییکارشناس دانشجویی و فرهنگی
کارشناسی حقوق
تلفن تماس: 32238684
داخلی
ایمیل:rezaei@birjand1-uast.ac.ir
ابوالفضل عباسیحفاظت فیزیکی و بایگانی
کارشناسی فناوری اطلاعات
تلفن تماس: 32238684
داخلی 113
ایمیل:abbasi@birjand1-uast.ac.ir