• جشنواره قرآن و عترت دانشگاه

منبع: سیری در سیره نبوی شهید مطهری