مسابقه پیامکی بمناسبت هفته بسیج :

از شرکت کنندگان خواهشمندیم جواب سوالات را به صورت یک عدد ۶ رقمی از چپ به راست به همراه نام ونام خانوادگی به شماره پیامک  09355613691 ارسال نمائید.( مثال ۱۲۳۲۳۲)
هر فرد تنها یکبار قادر به شرکت در مسابقه می باشد لذا درصورت شرکت بیش از یکبار تخلف محسوب، و شرکت کننده حذف خواهد شد.

– مهلت شرکت در مسابقه تا پایان روز ۷ آذرماه می باشد و جوابهای پس از مهلت مذکور ،قابل قبول نخواهد بود.

– بر اساس قرعه کشی به نفرات برگزیده جوایزی از طرف مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند1 اهدا خواهد شد.

سئوالات مسابقه پیامکی به مناسبت هفته بسیج

الف- بسیج در ماه ……………… به فرمان …………….. تشکیل شد و در سال …………. با تصویب در مجلس شورای اسلامی رسمیت پیدا کرد.
۱: آذر- امام خمینی (ره)-۵۹ ۲: بهمن- امام خمینی (ره)- ۵۸
۳: آذر- امام خمینی- ۶۰ ۴: بهمن- امام خمینی – ۵۹

ب- جمله “بسیج مظهر عظمت ملّت و نیروى كارآمد درونىِ كشور ما است” از کیست؟
۱: امام خمینی (ره-۲ ایت ا… خامنه ای
۳: آیت اله بهشتی ۴: شهید مطهری (ره

ج -کدام شاخص در بسیج بودن مورد تاکید مقام معظم رهبری است؟
۱: تفکر بسیجی ۲: عمل بسیجی ۳: ظاهر بسیجی۴: الف و ب

د – تشکیل بسیج به چه هدفی به فرمان امام خمینی صورت گرفت؟
۱ . حفظ نظام از دسیسه های دشمنان داخلی و خارجی
۲. کمک به مستضعفان و محرومان جامعه
۳. حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
۴. الف و ب
ه- این جمله ((درنظام جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت به معنای كامجویی از قدرت نیست بمعنای خدمت به مردم است )) ازكیست ودر چه تاریخی ایراد گردید

۱ :امام خمینی خرداد61 

 ۲: آیت اله خامنه ای اسفند ۹۱

۳: شهید رجایی مرداد۶۰

۴:امام خمینی آبان ۶۱

ی- مقام معظم رهبری فرمودند به مذاكرات خوشبین نیستم چرا كه معلوم نیست نتایجی راكه ملت انتظاردارد به همراه بیاورد اما معتقدم این تجربه ایرادی ندارد اما لازم است كه

۱: حق غنی سازی محفوظ بماند

۲: ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد می افتد

۳: عزت ملت ونظام حفظ شود

۴: الف و ج