مسابقه ویژه عید ولایت (متن خطبه غدیر) برگزار می گردد معاونت دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1 به مناسبت عید بزرگ ولایت مسابقه ای از متن خطابه غدیر را برگزار می نماید.