ثبت نام دوره دوره اصول حسابداری1

با اعطاي گواهي نامه رسمي(قابل ترجمه) از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

زمان ثبت نام

3 مهر لغايت ٢٠ مهرماه ١٤٠٢

شروع دوره

متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد

دفتر آموزش های کوتاه مدت

ثبت نام دوره حسابداري اسناد خزانه اسلامي

با اعطاي گواهي نامه رسمي(قابل ترجمه) از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي

زمان ثبت نام

١ مهر لغايت ٢٠ مهرماه ١٤٠٢

شروع دوره

27 مهر ماه ١٤٠٢

دفتر آموزش های کوتاه مدت