💠 قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان عزیز مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1)

💢 عطف به بخشنامه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به مصوبه مورخ 1400/07/10 ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص لزوم ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و با عنایت به بازگشایی قریب الوقوع دانشگاه‌ها؛ لذا از کلیه اساتید و دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1 که تاکنون موفق به دریافت واکسن نشده‌اند، درخواست می شود طی روزهای آتی نسبت انجام این وظیفه سازمانی و تکلیف اجتماعی اقدام نمایند.

💠 بديهي است در صورت بازگشایی دانشگاه، شرط حضور ارایه کارت واکسیناسیون می باشد و از ورود دانشجويان و مدرسان بدون كارت واكسن به مرکز ممانعت به عمل خواهد آمد.