🍁🍁دانشجوی عزیز با معرفی دوستان خود جهت ادامه تحصیل در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بیرجند 1 – از تخفیف شهریه دانشگاه بهره مند گردید.