به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که در تابستان 1400 دروس کارورزی ۱ و کارورزی ۲ را اخذ کرده اند می رساند :

دانشجویان می توانند از تاریخ 1400/06/13 لغایت 1400/06/18 در ساعات اداری فرم ها و گزارش های کارورزی 1 و 2 را به کارشناس رشته خود ارائه نمایند.

فرم های تکمیل شده کارورزی (شامل فرم های روزانه، هفتگی و ماهانه به مدت 240 ساعت) به همراه گزارش کارورزی (شامل شرح محیط کار، شرح فعالیت کارآموز، و نتیجه گیری) را در کاور شفاف A4 و یا طلق و شیرازه قرار داده و در بازه زمانی تعیین شده به واحد آموزش خود تحویل نمایید.

توجه نمایید، فرم های کارورزی ناقص، فاقد امضای کارورز و مهر و امضا محل کارورزی و نمره مدرس عودت داده می شوند.

تذکر: تحویل کارورزی 1 یا 2 منوط به تسویه حساب دانشجو و عدم وجود نقص پرونده دانشجو میباشد.

لازم به ذکر است حضور در مرکز و‌ تحویل فرم های کارورزی مشروط به استفاده از ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می باشد.