📅 تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهر ماه 1400

 

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع تـذکـرات مهـم

1) انتخاب واحد تنها توسط دانشجو و فقط در تاریخ های ذکر شده فوق صورت می پذیرد و طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و دانشجویانی که در زمان مذکور به هر علت موفق به انتخاب واحد نشوند، ترم بهمن برای آنها مرخصی تحصیلی منظور می گردد.

2) براساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام انتخاب واحد برای دانشجو توسط واحد آموزش دانشگاه، ممنوع اعلام شده است. برهمین اساس هیچ تاریخی جهت انتخاب واحد حضوری دانشجو در دانشگاه اعلام نخواهد شد و زمان های اعلام شده در جدول فوق تنها فرصت انتخاب واحد می باشد.

3) انتخاب واحد و پرداخت شهریه اینترنتی می باشد، لذا شهریه خود را در زمان اعلام شده در سایت هم آوا پرداخت نمائید. در صورت حذف دروس اخذ شده ی دانشجو توسط سامانه هم آوا به علت عدم پرداخت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

4) زمان انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان (ترم یک) پذیرش مهر 1400 متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

🚫تاریخ اعلام شده تمدید نخواهد شد.🚫