تقدير از دانشجويان برتر مسابقات ورزشي هفته تربيت بدني.

تقدیر از دانشجویان شرکت کننده در مسابقات

اخبار دانشجویی