راهیان نور

اردوی راهیان نور 1400

دانشجویان علاقه مند به شرکت در اردوی راهیان نور با امور دانشجویی و فرهنگی مرکز (آقای رضایی) تماس حاصل نمایند.

32238684