با سلام

باطلاع می رساند، با عنایت به آغاز امتحانات حضوری پایان نیمسال جاری، رعایت نکات مزبور توسط دانشجویان الزامی می باشد:

۱) امتحانات صرفا در روز و ساعت مقرر در سامانه هم آوا( کارت ورود به جلسه) برگزار خواهد شد.

۲) عدم حضور دانشجویان در جلسه امتحان بمنزله غیبت غیرموجه خواهد بود و نمره صفر لحاظ می گردد.

* توجه فرمایید بهیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی آزمون تکرار نخواهد شد و دانشجوی متقاضی آزمون مجدد حذف درس خواهد شد.*

۳) حضور دانشجویان در جلسه امتحان رأس ساعت مقرر الزامی است و تاخیر صرفا با ارائه مستندات و هماهنگی با مدیریت آموزش تا ۱۵ دقیقه مجاز می باشد.

۴) دانشجویان بایستی تا ۴۵ دقیقه در جلسه امتحان حضور داشته و ترک جلسه زودتر از آن بهیچ عنوان امکانپذیر نمی باشد.

۵) دانشجویان بایستی با در دست داشتن کارت شناسایی و کارت ورود به آزمون مهرشده جهت شرکت در امتحانات در مرکز حضور یابند.
توجه فرمایید از شرکت دانشجو بدون کارت ورود به جلسه ممانعت بعمل خواهد آمد.

۶) دانشجویان ملزم به داشتن پوشش مناسب (اداری) می باشند.
* توجه فرمایید از حضور دانشجویان با لباس جلوباز، تنگ و کوتاه در جلسه امتحان جدا خودداری می گردد و شخص دانشجو به کمیته انضباطی مرکز ارجاع خواهد شد.*

۷) تمامی دانشجویان ملزم به امضا لیست حضور و غیاب خواهند بود.
عدم امضا لیست حتی با وجود پاسخنامه برای دانشجو بمنزله غیبت غیرموجه و نمره صفر خواهد بود.

۸) دانشجویان بایستی از بهمراه داشتن وسایل شخصی، موبایل، جزوه و‌ وسایل الکترونیکی در جلسه امتحان خودداری نمایند.
* توجه فرمایید در صورت مشاهده هر کدام از موارد مذکور دانشجو متخلف شناخته شده و صورتجلسه خواهد شد.*

دانشجوی عزیز با توجه به شروع امتحانات حضوری دانشگاه از تاریخ 1401/06/07 همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی جهت حضور در حوزه آزمون الزامی می باشد، لذا خواهشمندیم از تاریخ 1401/06/01 ازطریق سامانه هم اوا اقدام فرمایید.

با آرزوی موفقیت شما عزیزان