دانشجوی عزیز همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی جهت حضور در حوزه امتحانات الزامی می باشد. برایتان آرزوی موفقیت داریم.