ضمن آرزوی موفقیت برای تک تک دانشجویان و حفظ سلامت اخلاقی در برگزاری امتحانات پایانی با همكاری شما دانشجويان عزیز، برخی از مقررات آیین ‏نامه انضباطی دانشجویان یادآور می‌‏شود:

آیین نامه انضباطی درخصوص تخلفات آموزشی:

۱- ماده ۳۳ آیین نامه انضباطی دانشجویان
تقلب: عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات، به صورتیکه مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف می باشد و متقلب به تنبیه بند ۵ (درج نمره ۰.۲۵) و یکی از تنبیهات بند ۱ تا ۶ (تذکر، توبیخ با درج در پرونده و محرومیت) محکوم شده و در صورت تکرار به یکی از بندهای ۸ تا ۱۱ نیز محکوم می گردد.
تخلف: به همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آن ها محرز نگردد، تخلف دانشجو احراز و صرفا به یکی از بندهای ۱ تا ۵ محکوم می شود.
تبصره ۱: صورتجلسه تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه یا نظر صریح مدرس یا نماینده آموزش مبنی بر استفاده دانشجو و با تأیید معاونت آموزشی دانشکده به کمیته انضباطی ارسال می شود.
متخلف، چنانچه، از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج بند ۵ (نمره ۰.۲۵) در خصوص امتحان یا تکالیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای ۱تا ۶ محکوم می شود . در صورت تکرار تخلف، تنبیه به یکی از بندهای ۹ تا ۱۲ قابل تشدید است.
تبصره ۲- پاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول موضوع انتفاع بند ۵ (نمره ۰.۲۵) می گردد.
تبصره ۳- به همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آن ها محرز نگردد، تخلف دانشجو طبق ماده فوق، احراز و صرفا به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۵ محکوم می شود.
تبصره ۴- تعلیق تنبیه بند ۵ برای تقلب ، معادل حذف درس یا تکالیف مربوط ، با الزام در تکرار آن می با شد .
تبصره ۵- چنانچه دانشجوی مرتکب تقلب به بند ۵ محکوم شود، دانشجوی همکاری کننده در آن تقلب ، مشمول یکی از بندهای ۱ تا ۴ و بند ۵ به صورت تعلیقی می گردد. در صورتی که مراقب جلسه آزمون دانشجو بوده و همکار در تقلب محسوب شود مشمول بندهای ۴ تا ۹ می شود.

۲- مصادیق تخلف و تقلب دانشجویان:
۱-همراه نداشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
۲-همراه داشتن هر نوع وسیله الکترونیکی اعم ازتلفن همراه (حتی خاموش) تبلت، ام پی تری، هندزفری و وسایل مشابه…
۳- فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان.
۴-نقض مقررات جلسه امتحان.
۵-خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی بر روی ورقه امتحانی.
۶-جابجایی صندلی و یا شماره صندلی.
۷-همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه و یادداشت به هر شکلی خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد (نوشته بر روی کاغذ، نوشته بر روی بازو، نوشته بر روی کف دست، نوشته روی لباس، نوشته روی صندلی و…)
۸-همراه داشتن هر نوع برگه یا کاعذ چرک نویس که مهر اداره امتحان بر روی آن نباشد.
۹- رد و بدل کردن برگه سئوال یا پاسخنامه با دانشجوی دیگر و نگاه کردن یا نشان دادن ورقه به دانشجوی مجاور.
۱۰-ترک جلسه امتحان پس از رویت سئوال ها قبل از امضای لیست حضور و غیاب.
۱۱-هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در جلسه امتحانی.
۱۲-بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و مسئولان جلسه.
۱۳-پاره کردن، بلعیدن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

تذکر مهم:
تنبیه بند ۵ (نمره ۰.۲۵) به هیچ عنوان و تحت هر شرایطی از پرونده آموزشی دانشجو امحا نمی شود  و تاثیر منفی آن برای دانشجو همیشگی می باشد و نشانگر متقلب بودن در موقعیت های مهم اجتماعی می باشد.

 

۳-تنبیهات:
ماده ۱۲آیین نامه:
تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:
۱- احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۲- اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۳-تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۴- توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۵دادن نمره ۰.۲۵ در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف
۶- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل است.
تبصره ۱: رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند.

اداره امتحانات