با توجه به درخواست های مکرر داوطلبان،به اطلاع می رساند: 

6 سال سابقه کار مرتبط با پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به سقف سن مجاز در آزمون افزوده شد.

داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ ۱۶ / ۱۰ /۱۴۰۱ به شرح ذیل:

  •  حداکثر ۳۰  سال تمام برای تمامی مشاغل( متولدین  ۰۹ /۱۰ /۱۳۷۱ به بعد )     
  •  مدت انجام خدمت سربازی و یا سابقه کار مرتبط با شغل مورد تقاضا همراه با پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی  جمعاً و حداکثر ( 6 سال) به سقف سنی افزوده خواهد شد