دانشجویان محترمی که در نیمسال بهمن ماه 02-1401
درس کارورزی را اخذ نمودند ملزم می باشند به :

1- دریافت دفترچه کارورزی از واحد انتشارات مرکزاز تاریخ 20/01/1402
2- تکمیل اطلاعات شخصی دفترچه
3- مراجعه به واحد آموزش مرکز و انجام روند کاراداری
4- هماهنگی با مدرس مربوطه جهت تایید مکان کارورزی
5- تکمیل گزارشات دفترچه و تحویل به مدرس مربوطه جهت درج نمره نهایی، 35 روز پس از ثبت شماره دبیرخانه مرکز
6- تحویل دفترچه کامل به واحد آموزش مرکز