دانشجویان محترم از تاریخ 1401/11/23 کلیه کلاسهای آموزشی مرکز به صورت رسمی و مطابق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد گردید.