دانشجوی عزیز با توجه به شروع امتحانات حضوری دانشگاه از تاریخ 1401/03/28 همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی جهت حضور در حوزه آزمون الزامی می باشد، لذا خواهشمندیم از تاریخ 1401/03/23 ازطریق سامانه هم اوا اقدام فرمایید.