مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند(1) جهت تامین نیروهای انسانی موردنیازِ شرکت خدمات فنی و مهندسی برق و صنعت رایا ن که طرف قرارداد امور توسعه و بهره برداری شبکه توزیع برق می باشد، از بین افراد واجد شرایط مبادرت به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه می نماید.