نکات مهم آزمون:

  1. داوطلبین صرفا تا 10 دقیقه بعد از شروع آزمون امکان ورود را خواهند داشت.
  2. داوطلبان می بایست از آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم استفاده نمایند.
  3. قبل از شروع هر آزمون نام و نام خانوادگی، کد ملی و نام ارگان محل خدمت خود را وارد نمایید.
  4. مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد.
  5. هر کاربر تنها یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.
  6. لطفا هر سوال را با دقت پاسخ داده و به سوال بعدی بروید( دقت نمایید امکان بازگشت به سوال قبل به هیچ عنوان وجود ندارد)