نکات مهم آزمون:

  1. قبل از شروع هر آزمون نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را وارد نمایید.
  2. مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد.
  3. هر کاربر تنها یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.
  4. لطفا هر سوال را با دقت پاسخ داده و به سوال بعدی بروید( دقت نمایید امکان بازگشت به سوال قبل به هیچ عنوان وجود ندارد)
  5. دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون: 39913121041031، 39913121050032، 39913121041029، 39913121041030
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.