نکات مهم آزمون:

  1. داوطلبین صرفا تا 15 دقیقه بعد از شروع آزمون امکان ورود را خواهند داشت.
  2. قبل از شروع هر آزمون نام و نام خانوادگی، کد ملی و نام ارگان محل خدمت خود را وارد نمایید.
  3. مدت زمان آزمون 100 دقیقه می باشد.
  4. هر کاربر تنها یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.
  5. ملاک قبولی در آزمون، کسب نمره 60 می باشد.
  6. لطفا هر سوال را با دقت پاسخ داده و به سوال بعدی بروید( دقت نمایید امکان بازگشت به سوال قبل به هیچ عنوان وجود ندارد)