نمایش 1 - 1 از 1

 وضعیت تایید شده نام و نام خانوادگی کد ملی مقطع متقاضی رشته متقاضی رشته متقاضی2 عنوان دقیق پروژه نام استاد راهنما
  • تایید شده
مجتبی غلامیکارشناسیحسابداریحسابداریرابطه بین چسبندگی هزینه و محافظه کار ی حسابداری بر اساس مدل خان و واتآقای فولادی
 وضعیت تایید شده نام و نام خانوادگی کد ملی مقطع متقاضی رشته متقاضی رشته متقاضی2 عنوان دقیق پروژه نام استاد راهنما