پیگیری درخواست

نمایش 1 - 25 از 76

تایید شد

محمد امیر خاوری

کاردانی

حسابداری

پیدایش بانکداری

خانم آبگرمی

اول 1400

در انتطار بررسی

محمد بذرگر محمد بذرگر

نظام جامع مالی شهرداری های کشور

غلامزاده

در انتطار بررسی

محمدرضا حاجی زاده محمدرضا حاجی زاده

در انتطار بررسی

محمد خسروی محمد خسروی

سیستم انبار داری

مهندس نخعی

در انتطار بررسی

محمدعلی صبور صادق زاده محمدعلی صبور صادق زاده

پروژه مالی اداره دامپزشکی خراسان جنوبی

مهندس نخعی

در انتطار بررسی

محمد فیروزی مقدم محمد فیروزی مقدم

سیستم حسابداری شرکت تعاونی تولیدی سپیددانه بیرجند

غلامزاده

در انتطار بررسی

محمد قدوسی پور محمد قدوسی پور

در انتطار بررسی

محمدرضا احراری محمدرضا احراری

اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات

مهندس نخعی

در انتطار بررسی

سید احمد حسینی سید احمد حسینی

سیستم های انبارداری

مهندس نخعی

911

در انتطار بررسی

محمد قاسمی اصل محمد قاسمی اصل

تحلیل بنیادین شرکت بورس

خراشادی

911

در انتطار بررسی

سید محمد مسرت سید محمد مسرت

مهندسی ارزش

ثقفی

911

در انتطار بررسی

غلامرضا حسینی غلامرضا حسینی

تحلیلی بر حسابداری و حسابرسی سازمانهای دولتی و غیردولتی

ثقفی

911

در انتطار بررسی

محمد غلامپور محمد غلامپور

حسابداری محیط زیست( حسابداری سبز)

فولادی

912

در انتطار بررسی

محمدرضا برزگری-سید مهدی تنها محمدرضا برزگری-سید مهدی تنها

رابطه بین فرهنگ ملی اقتصادی سازمانها در حسابداری

خراشادی

921

در انتطار بررسی

جواد محمودآبادی-مهدی حاجی آبادی- سیدمحمدرضا تقوی نیا جواد محمودآبادی-مهدی حاجی آبادی- سیدمحمدرضا تقوی نیا

رابطه بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و گزارش های مالی

فولادی

921

در انتطار بررسی

ابراهیم مرادی-حسن چهکندی نژاد-محمد احراری ابراهیم مرادی-حسن چهکندی نژاد-محمد احراری

پولشویی الکترونیک

فولادی

921

در انتطار بررسی

مریم حسینی مریم حسینی

تاثیر اطلاعات حسابداری در استفاده از منابع زیست محیطی

خراشادی

921

در انتطار بررسی

قاسم حسینی - مصطفی محمدی قاسم حسینی - مصطفی محمدی

نقش حسابداری و شرکتهای حسابرسی و تعمیق درآمد

خراشادی

921

در انتطار بررسی

محمد نوفرستی- شایسته درستکار محمد نوفرستی- شایسته درستکار

تغییرات رسمی در آموزش حسابداری در دانشگاهها

خراشادی

921

در انتطار بررسی

محمد اصغری-سیدعلی موسوی محمد اصغری-سیدعلی موسوی

بودجه ریزی کارآمد و نقش آن در سازمان

ثقفی

921

در انتطار بررسی

محمد یوسفی- اسماعیل خسروی محمد یوسفی- اسماعیل خسروی

عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری

ثقفی

922

در انتطار بررسی

امین حسینی امین حسینی

آسیب شناسی سیستم حسابداری و گزارشگری در شرکتهای تعاونی

خ یعقوبی

در انتطار بررسی

سید احمد حسینی سید احمد حسینی

پیش بینی ورشکستگی شرکتها با مالکیت نهادی(مدل آلتمن)

شهابادی

931

در انتطار بررسی

محمد اسداللهی-ابوالفضل عدالتی فرد محمد اسداللهی-ابوالفضل عدالتی فرد

حسابرسی عملکردی و عملیاتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

خ یعقوبی

93-94

در انتطار بررسی

محمد برزگر محمد برزگر

بررسی راههای وصول مطالبات و اشتراک در سود

خ مومن زاده

93-94